Kultura

Reprint Czersk Napoleon Orda

Reprint Czersk Napoleon Orda

CZERSK NIEDALEKO WISŁY (Polska) - Gubernia Warszawska Miasto sięgające dalekiej starożytności. - Było stolicą Książąt Mazowieckich - Konrad I stryj małoletniego Bolesława Wstydliwego osadził i uwięził w zamku synowca wraz z jego matką Grzymisławą. - Pierwszym Księciem na Czersku pisze się Konrad II.- Trojnat Ks. Litewski zniszczył okolicę i miasto r. 1268 - Wzrost Warszawy przyczynił się do upadku Czerska....

15,00 zł
Reprint Stołpie  Napoleon Orda

Reprint Stołpie Napoleon Orda

STOŁPIE (Polska) Gubernia Lubelska - Ruiny kilku wież w okolicy Chełma, sięgające bardzo dawnych czasów. Różne S.A. o nich podania. Jedno z nich głosi, że jakoby wieże te zbudowane były przez jednego z najpierwszych Książąt Rusi Szczeka. Wieża na rysunku stoi nad obfitym źródłem we wsi Stołpie. Prawdopodobnie były to wieże strażnicze za czasów wojen z Polską książąt halickich Daniela i Leona w XIII wieku....

15,00 zł
Reprint Bobrowniki Napoleon Orda

Reprint Bobrowniki Napoleon Orda

BOBROWNIKI NAD WISŁĄ (Polska)Gubernia Płocka - Miasto dawne, nosi nazwisko od mnogiej ilości bobrów. Ludwik Król w r.1377 nadał je z innymi grodami swemu siostrzeńcowi Władysławowi ks. Opolskiemu. Od tegoż nabywszy zamek. Krzyżacy wzmocnili takowy, a Mistrz Konrad Jungingen r.1403 wydał przywilej założenia miasta zowiąc je Stadt Boberen. Wykupione od Zakonu miasto wraz z Ziemią Dobrzyńską w r.1408. Krzyżacy powtórnie r.1409 opanowali lecz odebrane wkrótce i ostatecznie wcielone do Polski za Władysława Jagiełły...

15,00 zł
Reprint Łysa Góra (Ś-ty. Krzyż) Napoleon Orda

Reprint Łysa Góra (Ś-ty. Krzyż) Napoleon...

ŁYSA GÓRA Ś-TY KRZYŻ (Polska) Gubernia Radomska Na szczątkach świątyni bałwochwalczych Słowian, Bolesław Chrobry założył około r. 10008 kościół i klasztor Benedyktynów. Wedle podania, Ś-ty Emeryk królewicz Węgierski ofiarował opactwu znaczny kawałek drzewa Krzyża Świętego, który dotychczas w kościele się znajduje. Do tej relikwii Wład. Jagiełło odbył pieszo pielgrzymkę przed bitwą pod Grunwaldem [pisane przez umlaut]. Klasztor i kościół kilkakrotnie był niszczony przez Tatarów i Szwedów....

15,00 zł
Reprint Sandomierz Napoleon Orda

Reprint Sandomierz Napoleon Orda

SANDOMIERZ DAWNIEJ SĘDOMIRZ NAD WISŁĄ (Polska) Gubernia Radomska Początek miasta niewiadomy. Spalone r. 1204 przez Romana Ks. na Haliczu. Tatarzy niszczą miasto w r. 1241. Leszek Czarny r. 1286 nadaje mu przywileje. Łokietek Ks. Sieradzki pobił tu na głowę r. 1291 Tomasza bis. Praskiego wysłanego przez Kr. Czeskiego Wacława. - Król Jagiełło r. 1428 przyjmuje tu hołd Książąt Mazowieckich. - Zamek wysadzony w powietrze przez Króla szwedzkiego Karola Gustawa w r. 1656....

15,00 zł
Reprint Piotrowin Napoleon Orda

Reprint Piotrowin Napoleon Orda

PIOTROWIN NAD WISŁĄ (Polska) Gubernia Lubelska Niegdyś własność Ś. Stanisława Szczepanowskiego, biskupa Krakowskiego i męczennika. Kaplica zbudowana r. 1620 przez proboszcza Stanisława Garwackiego na grobie Piotra z Janiszewa Strzemieńczyka, który wedle odwiecznego podania, wskrzeszony przez Ś-go Stanisława stanął przed Bolesławem Śmiałym r. 1074, dla zaświadczenia, że dobra jego były rzeczywiście kupione przez Ś. Stanisława Biskupa. Kaplica wystawiona jak wnoszę w połowie XV wieku...

15,00 zł
Reprint Kazimierz Napoleon Orda

Reprint Kazimierz Napoleon Orda

KAZIMIERZ NAD WISŁĄ (Polska) Gubernia Lubelska. Dawniej wieś zwana Skowierzynek nadana przez Bolesława Chrobrego w r. 1008 Benedyktynom na Łysej-Górze. Po zniszczeniu tej wsi przez Tatarów, Kazimierz W. założył tu miasto; nazwał swoim imieniem, zbudował zamek i wieżę, a chcąc zjednoczyć handel zbożowy na Wiśle, założył magazyny, których ruiny dotychczas się zachowują. Ratusz i kilka domów w rynku mają jeszcze ozdoby z XVI wieku....

15,00 zł
Reprint Tum Napoleon Orda

Reprint Tum Napoleon Orda

TUM POD ŁĘCZYCĄ (Polska) Gubernia Kaliska Jeden z najdawniejszych kościołów w Polsce mający znaczenie Archikolegiaty. Data założenia podług wmurowanej tablicy r. 967 we dwa lata po przyjęciu Chrześcijaństwa. Wedle podania wzniósł świątynię z kamienia ciosowego Piotr Dunin. - Posiada ozdoby z XI i XII wieku. W górnych częściach wyrestaurował ją w przeszłym wieku Kajetan Sołtyk Biskup Krakowski....

15,00 zł
Reprint Czarny Las Napoleon Orda

Reprint Czarny Las Napoleon Orda

CZARNY LAS (Polska) Gubernia Radomska Dziedzina Jana Korwina Kochanowskiego Wojskiego Sandomierskiego sławnego poety XVI wieku. Przeszła na własność książąt Jabłonowskich w r. 1760. Na fundamentach domu poety zmarłego w Lublinie 1584 r. stoi gotycka kaplica. Kochanowski urodził się w Sycynie r. 1530...

15,00 zł
Reprint Horodło Napoleon Orda

Reprint Horodło Napoleon Orda

HORODŁO NAD BUGIEM (Polska) Gubernia Lubelska Starożytna osada Rusinów jak z nazwy wnosić można. Lubart ks. Litewski odstąpił miasto z powiatem Kazimierzowi W. r. 1366. Władysław Jagiełło oddał Horodło z ziemią Bełzką Ziemowitowi ks. Mazowieckiemu dając mu siostrę Alexandrę za żonę. Tu Król Władysław Ja- giełło zwołał 2 Października 1413 r. zjazd Litwy z Koroną, na którym unia obu narodów zaprzysiężoną została....

15,00 zł
Reprint Zamość Napoleon Orda

Reprint Zamość Napoleon Orda

ZAMOŚĆ (Polska) Gubernia Lubelska Miasto warowne z zamkiem założone w r. 1580 przez Jana Zamojskiego Kanclerza i Hetmana W.K. Zatwierdził ordynację Król Zygmunt III. r. 1589. Jan Zamojski fundował tu Akademię z dziesięciu katedrami. - W kolegiacie zbudowany r. 1600 znajduje się grób jego i późniejszych członków domu Zamojskich. - Zamość kilkakrotnie był palony i niszczony. W 1648 oblegał go Bohdan Chmielnicki, w 1656 dobywał Duglas generał Szwedzki. Oblężeni odparli mężnie oba najazdy....

15,00 zł
Reprint Kalisz Napoleon Orda

Reprint Kalisz Napoleon Orda

KALISZ NAD PROSNĄ (Polska) Gubernia Kaliska Epoka fundacji miasta niewiadoma. Należy do najstarożytniejszych w Polsce. Przeniósł je na nową posadę Kazimierz W. około r. 1339, zamek wzmocnił i murem miasto otoczył. Jagiełło w r. 1425 wspaniale tu podejmował Eryka VII Króla Duńskiego wracającego z Palestyny. - Szwedzi po dwakroć zniszczyli miasto r. 1655 i 1706. - Kościół Ś-go Mikołaja bardzo starożytnej fundacyi. Kazimierz W. r. 1358 oddał go Kanonikom Regularnym. W wielkim ołtarzu znajduje się piękny obraz Zdjęcia z Krzyża wedle Rubensa....

15,00 zł
Reprint Ujazd Napoleon Orda

Reprint Ujazd Napoleon Orda

UJAZD - KRZYŻTOPÓR ZWANY (Gubernia Radomska). Ruiny ogromnego zamku wystawionego przez Krzysztofa z Tenczyna Ossolińskiego W-dę Sandomierskiego. Było w nim sali ile miesięcy, okien ile dni w roku. Majętność ta przeszła do Kalinowskich, następnie kupił Ujazd w końcu XVII w Kajetan Sołtyk Biskup Krakowski. Na bramie ujazdowej widać krzyż i topór herb Ossolińskich. ...

15,00 zł
Reprint Janowice Napoleon Orda

Reprint Janowice Napoleon Orda

JANOWICE NAD WISŁĄ (Polska) Zamek zbudowany przez Piotra Firleja około r. 1537. Zebrzydowski w-da Krakowski sprawca rokoszu r. 1606 tu się poddaje królowi Zygmuntowi III. Do zamku tego zjechał Michał Korybut r. 1672 chcąc szlachtę zachęcić do skorszego ciągnienia przeciw Turkom. Tu August II r. 1716 w czasie wojny domowej wydał Sasom rozkaz ustąpienia z kraju. Po Firlejach własność przeszła w posiadanie Tarłów, Lubomirskich, a w r. 1780 Piaskowskich....

15,00 zł
Reprint Lublin Napoleon Orda

Reprint Lublin Napoleon Orda

LUBLIN NAD RZEKĄ BYSTRZYCĄ (Polska) Gubernia Lubelska Wedle podania wzniesiony tu był za czasów Mieczysława I r. 986 Kościół Ś-go Mikołaja. - Daniel Ks. Halicki po opanowaniu Lublina wymurował wieżę zamkową r. 1244. Jagiełło na pamiątkę sławnego zwycięstwa pod Grünwaldem zbudował r. 1426 kościół N. Panny Maryi. - Tu dokonała się powtórna Unja Litwy z Polską d. 1 Lipca 1569 r. Tegoż roku Król Zygmunt August publicznie tu przyjmuje hołd Albrechta Fryderyka ks. Pruskiego jako lennika Rzeczypospolitej. Stefan Batory r. 1578 ustanawia Trybunał....

15,00 zł
Reprint Puławy Napoleon Orda

Reprint Puławy Napoleon Orda

PUŁAWY NAD WISŁĄ (Polska) Gubernia Lubelska Własność Tenczyńskich, Lubomirskich, Sieniawskich. Zamek tutejszy spalił w r. 1702 Karol XII przez gniew na Hetmana Adama Sieniawskiego. Zofja córka Adama wniosła Puławy w dom Książąt Czartoryskich. Spalony zamek przerobiono na obszerny pałac w smaku francuskim. Elżbieta z Flemingów żona Ks. Adama Generała Ziem Podolskich, ozdobiła rezydencję i gościn- nie tu przyjmowała uczonych rodaków. Pałac przedstawiony jest jak był w r. 1830....

15,00 zł
Reprint Warszawa Napoleon Orda

Reprint Warszawa Napoleon Orda

WARSZAWA NAD WISŁĄ (Polska) Gubernia Warszawska Po Gnieźnie i Krakowie trzecia stolica Polski. Pierwszy raz wspomniana Warszawa r.1224 w Akcie Konrada I Mazowieckiego jako wieś Książęca- Kościół Ś-go Jana Katedralny założony r. 1250. Janusz Ks. Mazowiecki tu przeniósł stolicę z Czerska i wzniósł główne skrzydło Zamku 1403 do 1406. Od Zygmunta Augusta staje się miejscem połączonych sejmów Polski i Litwy. Zygmunt III r. 1596 powiększa zamek i przenosi tu stolicę kraju....

15,00 zł
Reprint Wilanów Napoleon Orda

Reprint Wilanów Napoleon Orda

WILANÓW NAD WISŁĄ (Polska) Gubernia Warszawska Jan ks. na Wiźnie i Zakroczymiu nadaje tę własność r. 1377 Stanisławowi ze Strzelczykowa. Król Jan III kupił Milanów i przezwał go Wilanowem. Zbudował tu pałac i ozdobił pysznym ogrodem. Umarł tu Król 17 Czerwca 1696 r. Wilanów r. 1724 kupiony został od królewicza Konstantego Sobieskiego przez Helenę z Lubomirskich Sieniawską. Córka jej Zofja wniosła tę własność w dom Książąt Czartoryskich. Następnie Wilanów przeszedł do Książąt Lubomirskich i hr. Potockich....

15,00 zł
Reprint Żelazowa Wola Napoleon Orda

Reprint Żelazowa Wola Napoleon Orda

ŻELAZOWA WOLA (Polska) Gubernia Warszawska Własność niegdyś Hrabiego Skarbka, miejsce urodzenia najgenialniejszego muzyka polskiego Fryderyka Franciszka Szopena (Chopin) ur. tu 2 Marca 1809 um. w Paryżu 17 Paźd. 1849 r. Pochodził jak wieść niesie od Mikołaja Szopa dworzanina królewskiego który z Królem Stanisławem Leszczyńskim udawszy się do Francyi 1740 zmienił swe nazwisko na Chopin....

15,00 zł
Reprint Firlejowszczyzna Napoleon Orda

Reprint Firlejowszczyzna Napoleon Orda

FIRLEJOWSZCZYZNA POD LUBLINEM. (Polska) Gubernia Lubelska Przedmieście Lublina. Domek w którym się urodził Wincenty Pol, poeta, 20 Kwietnia 1807 r. W oddaleniu widok Lublina i jego zamku....

15,00 zł
Reprint Pułtusk Napoleon Orda

Reprint Pułtusk Napoleon Orda

PUŁTUSK NAD NARWIĄ (Polska) Gubernia Łomżyńska Pierwsza wzmianka o Pułtusku za Konrada I Ks. Mazowieckiego 1227. Wcielony do dóbr Biskupów Płockich piszących się Książętami Pułtuskimi. Litwini kilkakrotnie zdobywali i niszczyli miasto. Odbudował je 1339 Biskup Pierzchała - Zamek założony przez Biskupa F. Laskari 1319. Wyrestaurował Biskup S. Myszkowski 1519. Akademicy Krakowscy wykładali nauki tu od r. 1440. Drukarnia jedna z najdawniejszych w kraju - Jan z Sandecza drukował dzieła 1533. Szwedzi zniszczyli miasto 1656....

15,00 zł
Reprint Płowce Napoleon Orda

Reprint Płowce Napoleon Orda

PŁOWCE (Polska) Gubernia Warszawska Miejsce sławne porażką Krzyżaków za Władysława Łokietka r. 1321. Rysunek przedstawia cmentarz w którym pogrzebanych zostało 20,000 Krzyżaków, dwóch Komturów i 56 dowódców chorągwi. - Tu rycerz Floryan Szary naddziad Zamojskich przebity trzema włóczniami znaleziony przez Króla otrzymuje herb trzech włóczni Jelita zwany. Cmentarz otoczony murem kosztem Towarzystwa przyjaciół Nauk r. 1817....

15,00 zł
Reprint Płock Napoleon Orda

Reprint Płock Napoleon Orda

PŁOCK NAD WISŁĄ. (Polska) Gubernia Płocka Podług świadectwa dziejopisów Mieczysław I. r. 966 ufundował kościół katedralny. Bolesław Chrobry około r. 1000 założył biskupstwo Mazowieckie czyli Płockie. Władysław Herman r. 1102 i syn jego Bolesław III Krzywousty r. 1139 tu byli pogrzebani, Leszek V Biały nadaje Płock z ziemią bratu Konradowi. Miasto zniszczone przez Prusów i Pomorzan roku 1243. Mendog król Litwy spalił je w r. 1260....

15,00 zł
Reprint Włocławek Napoleon Orda

Reprint Włocławek Napoleon Orda

WŁOCŁAWEK NAD WISŁĄ (Polska) Gubernia Warszawska - Miasto założone przez Władysława II (1139-1148) i nadane Biskupom Kujawskim. Napadane często przez Pomorzan, Prusów [!] i Krzyżaków. Katedra z Kruszwicy tu była przeniesiona r.1159. Kościół Katedralny zniszczony został przez Jana ks. Czeskiego posiłkującego Krzyżaków r.1329 - po odbudowaniu w r. 1340 staraniem Bis. Macieja z Golańczewa, zrabowany przez Krzyżaków r.1431. Biskup Kujawski w razie śmierci Prymasa tytułował się Interrex, sejmy zwoływał i króla koronował....

15,00 zł
Reprint Ląd Napoleon Orda

Reprint Ląd Napoleon Orda

LĄD NAD WARTĄ (Polska) Gubernia Kaliska - Mieczysław Stary ks. Wielkopolski funduje w Lądzie albo Lendzie opactwo Cystersów r.1145 sprowadziwszy - zakonników z Niemiec. Kazimierz ks. Kujawski w XIII wieku zamek zbudował. Bolesław Pobożny zniszczyć go rozkazał r.1247 . Jarosław Bogorya Skotnicki Arcybiskup Gnieźnieński zdawszy rządy dyecezyi Janowi Suchywilk w 1372 roku w Lendzie przemieszkiwał. Tablica wmurowana w kościele świadczy że tu pochowanym został....

15,00 zł
Reprint Dowspuda Napoleon Orda

Reprint Dowspuda Napoleon Orda

DOWSPUDA (Polska) Gubernia Suwalska - Ruiny rezydencji znakomitej familji Paców. Imię Paców znane w dziejach jako ludzi zasłużonych krajowi. Piastowali wysokie urzęda w Litwie. Rodzina ta wygasła na ostatnim - Ludwiku, generale zasłużonym w 1931 r. Umarł w Smyrnie 1835r....

15,00 zł
Reprint Gostynin Napoleon Orda

Reprint Gostynin Napoleon Orda

GOSTYNIN NAD SKRWĄ (Polska) Gubernia Warszawska - Ruiny rezydencji znakomitej familji Paców. Imię Paców znane w dziejach jako ludzi zasłużonych krajowi. Piastowali wysokie urzęda w Litwie. Rodzina ta wygasła na ostatnim - Ludwiku, generale zasłużonym w 1931 r.Umarł w Smyrnie 1835r....

15,00 zł
Reprint Biała Szlachecka Napoleon Orda

Reprint Biała Szlachecka Napoleon Orda

BIAŁA SZLACHECKA (Polska) Gubernia Piotrkowska - Miejsce urodzenia dwóch zasłużonych krajowi mężów jako wojowników i pisarzy, Marcina i Joachima Bielskich herbu Prawdzie przydomku Wolski. Marcin pierwszy pisał kronikę kraju w ojczystym języku. Umarł 1576. Syn Joachim doprowadził dzieje do panowania Zygmunta III. Dom ich niewielki murowany, został spalony-powtórnie odbudowany kosztem króla Zygmunta III. Ciała Bielskich spoczywają w bliskim kościele Pajęczna....

15,00 zł
Reprint Iłża Napoleon Orda

Reprint Iłża Napoleon Orda

IŁŻA NAD RZEKĄ IŁŻĄ (Polska) Gubernia Radomska - Odwieczny ogród został zniszczony przez Tatarów 1241 r. pod dowództwem Pety czyli Bajdara. Jan Grot biskup Krakowski wystawił tu zamek r.1340. Później Floryan Mokrski murem i basztami miasto opasał. W tym zamku nastąpiło pierwsze spotkania się króla Władysława IV w r.1637 z przyszłą jego małżonką Cecylją Renatą córką Cesarza Ferdynanda II. Szwedzi w 1655 a Rakocy ks. Siedmiogrodzki r.1657 zniszczyli zamek....

15,00 zł
Reprint Ciechanów Napoleon Orda

Reprint Ciechanów Napoleon Orda

CIECHANÓW NAD RZEKĄ ŁYDYNIĄ (Polska) Gubernia Płocka - Miasto nadane r.1065 przez Bolesława Śmiałego Benedyktynom z Mogilna. Po uczynionym podziale kraju za Leszka Białego r.1207 gród się dostaje Konradowi Mazowieckiemu. - Zniszczony przez Prusów i Litwinów r.1267. Hufce Krzyżackie w r.1465 zadały tu klęskę rycerstwu Mazowieckiemu. Ludwika z Goszagów druga żona Władysława IV jadąc do męża stanęła tu r.1646. Zamek zniszczony przez Szwedów roku 1657....

15,00 zł
Reprint Album Widoków Historycznych Polski Seria I Napoleon Orda

Reprint Album Widoków Historycznych Pols...

I seria Albumu widoków Historycznych Polski, która składa się z 50 litografii stworzonych przez Napoleona OrdęLitografie przedstawiają miejsca historyczne od początku chrześcijaństwa w Polsce: ruiny zamków obronnych z czasów wojen tureckich, tatarskich, krzyżackich, kozackich i szwedzkich. Miejsca, które świadczą o historii i cywilizacji w Polsce. (Komplet albumów składa się z 8 serii i zawiera łącznie 260 litografii)  ...

215,00 zł
Reprint Album Widoków Historycznych Polski Seria II Napoleon Orda

Reprint Album Widoków Historycznych Pols...

II seria Albumu widoków Historycznych Polski, która składa się z 30 litografii stworzonych przez Napoleona OrdęLitografie przedstawiają miejsca historyczne od początku chrześcijaństwa w Polsce: ruiny zamków obronnych z czasów wojen tureckich, tatarskich, krzyżackich, kozackich i szwedzkich. Miejsca, które świadczą o historii i cywilizacji w Polsce.(Komplet albumów składa się z 8 serii i zawiera łącznie 260 litografii)...

200,00 zł
Reprint Album Widoków Historycznych Polski Seria III Napoleon Orda

Reprint Album Widoków Historycznych Pols...

III seria Albumu widoków Historycznych Polski, która składa się z 30 litografii stworzonych przez Napoleona OrdęLitografie przedstawiają miejsca historyczne od początku chrześcijaństwa w Polsce: ruiny zamków obronnych z czasów wojen tureckich, tatarskich, krzyżackich, kozackich i szwedzkich. Miejsca, które świadczą o historii i cywilizacji w Polsce.(Komplet albumów składa się z 8 serii i zawiera łącznie 260 litografii)...

200,00 zł
Reprint Album Widoków Historycznych Polski Seria IV Napoleon Orda

Reprint Album Widoków Historycznych Pols...

IV seria Albumu widoków Historycznych Polski, która składa się z 30 litografii stworzonych przez Napoleona OrdęLitografie przedstawiają miejsca historyczne od początku chrześcijaństwa w Polsce: ruiny zamków obronnych z czasów wojen tureckich, tatarskich, krzyżackich, kozackich i szwedzkich. Miejsca, które świadczą o historii i cywilizacji w Polsce.(Komplet albumów składa się z 8 serii i zawiera łącznie 260 litografii) ...

200,00 zł
Reprint Album Widoków Historycznych Polski Seria V Napoleon Orda

Reprint Album Widoków Historycznych Pols...

V seria Albumu widoków Historycznych Polski, która składa się z 30 litografii stworzonych przez Napoleona OrdęLitografie przedstawiają miejsca historyczne od początku chrześcijaństwa w Polsce: ruiny zamków obronnych z czasów wojen tureckich, tatarskich, krzyżackich, kozackich i szwedzkich. Miejsca, które świadczą o historii i cywilizacji w Polsce.(Komplet albumów składa się z 8 serii i zawiera łącznie 260 litografii)  ...

200,00 zł
Reprint Konstytucje i Ustawy Generalne Wielkiego Mistrzostwa Polskiego i Litewskiego

Reprint Konstytucje i Ustawy Generalne W...

"Konstytucje i Ustawy Generalne Wielkiego Mistrzostwa Polskiego i Litewskiego pod młotkiem Ignacego hr. Potockiego przyjęte i zaprzysiężone w roku 1781".Główne Statuty i Regulaminy Zakonu Wolnomularzy.  ...

57,00 zł
Reprint Widoki Warszawy Gerson Lerue 1852

Reprint Widoki Warszawy Gerson Lerue 185...

Wydanie albumowe, reprint oryginału wydanego nakładem Julisza Schmidta w Paryżu w 1852 roku....

59,00 zł
40,00 zł
Reprint Willanów Album widoków i pamiątek... Skimborowicz, Gerson

Reprint Willanów Album widoków i pamiąte...

Willanów.Album widoków i pamiątek.  

100,00 zł
87,00 zł
Reprint Dzieje Polski w obrazkach, legendach, podaniach

Reprint Dzieje Polski w obrazkach, legen...

Reprint oryginału wydanego w 1916 roku, autorstwa Cecylii Niewiadomskiej.  W historii, pieśniach, podaniach, legendach znajdujemy obrazy dawno minionej przeszłości, pełne niezwykłych historii o losach kraju oraz ważnych dla Polski postaciach.  ...

70,00 zł
55,00 zł
 Reprint Co każda matka swojej dorastającej córce powiedzieć powinna

Reprint Co każda matka swojej dorastają...

Urocza książeczka mówiąca o silnych i ważnych więzach łączących matkę i córkę, stanowiącajednocześnie dosyć zabawny na obecne czasy poradnik...

20,00 zł
16,00 zł
Prezent Dla Niej i dla Dziecka dwa reprinty

Prezent Dla Niej i dla Dziecka dwa repri...

Prezent dla Mamy i córki. W KOMPLECIE ZAWSZE SIĘ OPŁACA

28,00 zł
Reprint Klejnoty Miasta Krakowa

Reprint Klejnoty Miasta Krakowa

Propozycja zwiedzania Krakowa ze staropolskim przewodnikiem - Kraków odkrywany na nowo.    ...

70,00 zł
51,00 zł